Q. 1 . लहान मुलांच्या खेळण्याच्या ठिकाणी अथवा रस्त्याच्या कडेला चालण्याच्या ठिकाणी आपण काय करू शकतो. 123456