Q. 1 . वाहनातील ‘तापमापक’ काय दर्शवितो?12345678910