Q. 1 . प्रवासादरम्यान मोबाईल फोनची घंटी वाजल्यास आपण12345678910