Q. 1 . झेब्रा क्रॉसिंगजवळ पादचारी रस्ता ओलांडण्याची प्रततक्षा करताना दिसल्यास आपण12345678910