Q. 1 . अपघातग्रस्त प्रौढाचा श्वासोश्वास बंद आहे. श्वासोश्वास चालू राहण्यासाठी छातीवर किती दाब दयावा12345678910