Q. 1 . अपघाताच्या ठिकाणी अपघातग्रस्ताच्या पाठीला मार लागल्याची शक्यता दिसते. सुरक्षित12345678910