Q. 1 . उजवीकडे वळण घेण्यापूर्वी तुमचे वाहन....12345678910