Q. 1 . खाजगी वाहनांतून वाहून नेण्याची प्रवासी क्षमती ही यानुसार असत12345678910