Q. 1 . छोटा रस्त्यावरुन मुख्य रस्त्यावर प्रवेश करताना, वाहन चालकाने12345678910