Q. 1 . ........... चा सर्वोत्तम वापर संबंधित बाबींचे प्रमाण दर्शविण्यासाठी केला जातो.12345678910