Q. 1 . ज्ञान म्हणजे सद्गुण विधान............... ने केले आहे.12345678910