Q. 1 . पुढीलपैकी कोणत्या एका चांगल्या कसोटीचे वैशिष्टये नाही?12345678