Q. 1 . चलाला जेव्हा दोन गुणाधर्म असतात तेव्हा त्याला काय म्हणतात?12345678