Q. 1 . प्रोग्राम सिग्नलला कॅरिअर लहरींपासून वेगळे करण्याला ................... म्हणतात.12345678910