Q. 1 . खालीलपैकी कोणता प्राणी शाकाहारी आहे?12345678910