Q. 1 . औष्णिक प्रकल्पात तयार झालेली कोळशाची राख कांही प्रमाणात कोणत्या कारणासाठी वापरली जाते:12345678910