Q. 1 . परिदृष्य चित्रात अंतरासाठी एकनेत्रीय सूचक कोणता आहे?12345678910