Q. 1 . ‘मुख्य कार्य’ या निकषाच्या आधारे खालील गटात न बसणारा घटक ओळख: Windows, Android, MS-Office, Linux Unix12345678910