Q. 1 . खालीलपैकी कोणती जोडी बरोबर जुळत नाही?12345678910