Q. 1 . संप्रेण हा शब्द............... या लॅटिन शब्दापासून तयार झाला आहे.123456789