Q. 1 . ए ला कोर्टे मेन्युचा उपयोग ......... मध्ये करतात.12345678910