Q. 1 . ‘MAD’ संकल्पनेचा कशाशी संबंध आहे?12345678910