Q. 1 . आपण सर्वसाधारणपणे आणि नकळत सशब्द संदेशांपेक्षा शब्दविरहित संदेशशांवर जास्त विश्वास ठेवतो कारण:12345