Q. 1 . दोन व्यक्तींमधील सामोरासमोरील संवादाच्या संदर्भात खालीलपैकी कोणते विधान चुकीचे आहे?12345678910