Q. 1 . जर वस्तूच्या उत्पादनात ऋण वाह्यता असतील तर खाजगी बाजार:12345678910