Q. 1 . एका संख्येचे 11%, 19%, 10% यांची बेरीज जर 240 आहे तर त्या संख्या 12% किती?12345678910