Q. 1 .
रामरावकडील 300 रुपये रक्कम 7 वर्षात कोणत्या दराने 35% ने वाढेल?12345678910