Q. 1 .
1050 रु. रकमेचे 10% दराने मिळणारे 4 महिन्याचे व्याज किती?12345678910