Q. 1 . w, x, y अनुक्रमे एका व्यवसायात 6000, 9000, 12000 रुपये गुंतवतात x ला 1500 रुपये नफा होतो तर चा वाटा किती?12345678910