Q. 1 . राधीकाकडे 5, 10, 20 पैशाची नाणी आहेत तिच्याकडे 10.5 रुपये आहेत तर सर्वप्रकारची एकूण नाणी किती?12345678910