Q. 1 .
जय एक वस्तू 70 रु. ला खरेदी करतो आणि 84 रुपयास विकतो तर या व्यवहारात जायला किती % नफा होतो?12345678910