Q. 1 . अजय एक वस्तू 290 रुपयास विकल्यामुळे जेवढा होतो तेवढाच नफा ती वस्तू 330 रुपयास विकल्याने होतो तर त्या वस्तूची खरेदी किंमत किती?12345678910