Q. 1 .
ओम ने एक वस्तु 240 ला खरेदी केली व 312 ला विकली तर त्याला शेकडा किती टक्के नफा झाला?12345678910