Q. 1 . एका विशिष्ट रक्कमेवर 10% वार्षिक चक्रवाढ व्याजाने 3 वर्षात 2698 चक्रवाढ व्याज प्राप्त होतो तर ती रक्कम कोणती?12345678910