Q. 1 . 1500 रुपये रक्कमेवर  10% दराने 2 वर्षाचे चक्रवाढ व्याज किती?12345678910