Q. 1 . 2 तासाचे 2 मिनीटांशी असलेले गुणोत्तर किती?12345678910