Q. 1 . 96435 या संख्येतील 6 व 3 यांच्या स्थानिक किमतीची बेरीज किती?12345678910