Q. 1 . एक काम 7 मानसे 4 तास काम करून 30 दिवसात संपवतात तर तेच काम 6 मानसे 5 तास काम करून किती दिवसात संपवतील?12345678910