Q. 1 . प्रथम 21 नैसर्गिक संख्यांची सरासरी किती?12345678910