Q. 1 . त्रिकोणी संख्या ओळखा. 10, 20, 30, 4012345678910