Q. 1 . प्रणय प्रत्येक माहीण्याला आपल्या वार्षीक पगाराच्या 4% रक्कम प्रवासावर 2% रक्कम भोजनावर खर्च करतो त्याचा मासीक पगार 5000 आहे तर त्याचा मासीक खर्च किती?12345678910