Q. 1 . एका संख्येचे 13% जर 52 असेल तर ती संख्या कोणती?12345678910